Friday, January 20, 2017

Sʉy Ṭʉk

Tu ne tu yi sʉy tu, yoweṣ̌  di yi jingal halde, ya sʉy eṣ̌ ske x̌ʉ tiziγ̌ γafč trin kert, kuyeṣ̌ thaag tre nezar be ne wozomd. Yi ror yow yi šov-šov, woz mloyim jonwar wind, ya sʉy skam sar kande, woz hazor soxt I yower x̌at. X̌ati  ki tuweṣ̌ cumer muloyim č̣aw. Haya nočor jonwar HẒ̌ tu.
Ya baδ sʉy ki ce waxt ska hʉẓ̌ʉ sar kande, ya nočor x̌ʉ puzʉve γafč šak gox̌t. Magam yow x̌at ne weren, yow ya sʉy er x̌at ki wezay gefsen, tayinen kuyeṣ̌ trimis niwizid. Tumrer yav ya x̌ʉ gefcen fidek woz yi niṣ̌ʉn ev deẓ̌ed, x̌atev ko kuyeṣ̌ jald hadra seman γ̌at. 
Tumrer et ya sʉy ṣ̌ox ṣ̌ox kande, x̌e x̌ati ki maẓ̌ri yem ti šart qʉbul.
Yi zumuner ya sʉy crok crok rondoyed x̌e lam vitay, ya nočor hʉẓ̌ʉ ya x̌ʉ jenaw muloyim muloyim rʉwʉn vitay. Ya sʉy zaq δir gefstay x̌e tre cebas faard γ̌ird x̌e tayini kert ki ya hʉẓ̌ʉ nom-nišon I δir batkni be nast.
Ya ror γ̌afč garmiγ̌ tu, ya sʉy yi damer waṣ̌tay, yow sʉmba kert ki ya ʉẓ̌ʉ ep nive δeṣ̌ wizit, čir ne ʒaq orom carem, yandi gefsem x̌e reč̣em da seman γ̌atem. Ya sʉy di yi draxt bener x̌at bond x̌e x̌ʉ kak vi barst. Γ̌afč waṣ̌kiγ̌en ya sʉy yi zʉmʉner tre yinʉk reγ̌day.
Ya hʉẓ̌ʉ γafč muloyim tu, magam oromi ne kert haya yi rang taγ̌day ca sʉy en be šexstay x̌e da x̌ʉ seman γ̌atay. Tumerer ya sʉy ce yinʉk en gezday tayini kert ki ya hʉẓ̌ʉ I nast, yo ʒe trak dix̌t x̌e reγ̌day tayini kert ki hʉẓ̌ʉ I coγd ken dra γ̌itetk.
Ya sʉy er šet čʉt ne vitay ki yow ra čeremd, ya sʉy ta x̌ʉ takbʉriγ̌en tre cebas werγ̌ney woz ya hʉẓ̌ʉ niyeṣ̌tay.


Sebaq: Thagep takbʉriγ̌ ne caren

Sunday, January 1, 2017

Bu Mukt

Tu ne tu bu mukt tu, yiw baj ṭoq rang woz yiw ʒaq loša rang tu. Yi ror ya buy x̌ʉ jenaw qʉr-qʉr ]etk x̌e crok crok ev ranḍoyetk x̌e di yi xun benev γ̌etetk. Ya xun yi šʉpʉn en tiwetk, ya muktišt ta xun čereng, ta xun ya šʉpʉne jemat de yarken mʉšxʉl tiwetk. Da qriber di yi lup zardig č̣ak žarž tiwetk, kifč muktištev crok rʉnḍʉyetk ra zardig.
Ya šʉpʉn jemat ri thag ʒe malum be ne vitk, ya zardig γafč lup tiwetk, aska ya muktišt ra ẓ̌irex̌k. Γafč kušiṣ̌ ev x̌etk magem bas ev ne wezg ran niwizn. Γafč waxti be rex̌ek woz ya mukt ve siδ be reseng ce wuzan dinen. Quror ev ki haletk yaštev ra dest rex̌ek, aska ev gird gird ra zardig tre liman cebas γ̌iretk et haletkev.
Ya baj mukti γafč waṣ̌k, wozi ce puδen γ̌iretk. Yow ya ʒaq mukter x̌enetk ki, ye ʒaq lol wuzep niv bas ne wezim, nivep merim. Ya ʒaqlay mukt yower pʉzuve vendetk ki kušiš caran. Magam ya lup mukt yiktow x̌ʉ umeeδ resδvetk. Ʒaq waxt šixesner ya lup mukti merk.
Bu ganta yi rex̌k niv ya ʒaqlay mukt briništ bijon ske wocen vitk, yowri sʉδʉyetk ki yow ki nive wuzan din lekert yowep be mirit. Yow x̌at de x̌atən qisa x̌et ki wuz kušiš caram, curem ki bas wezday, ki mertim digar kuyerp baxṣ̌ wocem. Yow woz x̌at de x̌atəni qisa x̌etki x̌ʉ umeδ ne resdʉvem čizer ki umeδən qiti yi zindagi.
Da x̌ʉ xayol mast, ya ʒaqlaye mukt ra zardig wuzan diyetket gird-gird ra wezg. Yow ki wuzan dix̌t ya žarž ra zardig wʉraweg dix̌tay. Ʒaq waxt rex̌k ki ya mukt sʉr-sest ske wocen vitk, yower nive malum vitk ki yoweṣ̌ nive wʉδ wost x̌e mirit. Tumrer ki yower čiz tunng rang tra x̌ʉ dest suδoyetk.

Yow hayron verx̌k, tayini x̌etk ki yowi ski yi ruγ̌ene čuter. Yowe tumer waxt wuzan ce diyetk, tumer waxter ca žaržen ruγ̌en vitk. Yow ʒi curok rʉnḍʉyetk x̌e x̌ʉ joni bričvetk.

Saturday, August 22, 2015

Bilas δay

Yemi bohori waxt qisa, ki δas-bu δay ev ti ye khu tilo nix̌ing en mʉšxʉl tiwetk ki yav čak tilo gutetk. Yave ki cumer tilo gutetk tumer yav zoq wozg ki zaq be nix̌enden. Azengi yaver tilo γ̌ʉrtən odat vitk, yavri waxt reč̣en xayol ne wurex̌k, tumer ri garmiγ̌ mʉy wezg x̌e duryo yupki be ski č̣aek vitk. Yupki tumer niyeṣ̌k ki yaštev turt ne din bas wezg x̌e ce diyor nev taγ̌ena wurex̌k. Yav δast ki čiz yit pit ner tiwetk yaštev b ʒaq ʒaq ski več̣en vitk.
Yi ror ʒeng be wezg ki yav δast yit pit ner hečiz ne wurex̌k. Yav ʒaq ror x̌u merziγ̌ doṣ̌t x̌etk magam yi ror ev merziγ̌ doṣ̌t bas ne wezg x̌e x̌unen ev yi dust šitk x̌e yow ev yitk. Hazeng yʉw yʉw ev šitket xe yitkev. Borxer ev bu dust wurx̌k x̌e yav liman wudretk, kumdi ki zur niyešty yowep ya yʉw šit x̌e yitep. Kum δay ki oxir er wurex̌k tu yow niv inson ne wurex̌tu yo yi odamxʉr vitu. Km δay ki orxir er wurx̌tu yow nung MINAT KIČU tu.
Tumer ri tirmoyi šuru vitk, duryo yupk b ski kaam wocen vitk x̌e šuriγ̌i wezg. Yupk niv tumer kaam vitk ki ya bilas δayi osoniγ̌ meṣ̌en tʉrt din bas wezg.
Yi naγ̌d yo ta khu yi voyen wind. Čizer ki yo inson yiten odat vitu ska yo sumba kert ki kʉy šʉpʉn ep humyed. Yo ʒe ta voyen γ̌ena ruwun vitk x̌e tapk ne diner ska khu sari γ̌etetk x̌e tra gutʉwe γ̌ena yi rex̌k kum γ̌ena en ki woyen wezg.
Bilas δay
Ha ya ror yi šʉpʉn ha ta gutʉwe wirken šuper haletk tiwetk,. Ce waxt ki ya bilas δay da gutʉwe bar γ̌itetk ya šʉpʉn ri malum vitk ki kuy bilas ep humuyed ki nay dem tum tang naγ̌d eš bet kuy wizit. Ya šʉpʉn di δiγ̌ meṣ̌eni šapik yitnen tiwetk, yo be xeli čolok tiwetk. Yo niv sumba x̌ek ki ceng x̌u jon bačat carem. Dam dimoγ̌ ʒi yi sumba wezg, yo yi gilos δiγ̌i pitk x̌e ya gilos I tri yi δock yand diyetk x̌e x̌enetki ki ‘’da čamča yem tor” azeng ya šʉpʉn yem x̌enetk et ya δiγ̌d et ya šapiki  yitk.
Tra bar ya bilas δay er suδuyetk ki ta dest ev bu tan, damve nep wuz liman din bas ne wezim. Yandi sumba x̌etk ki naram yemišt ki rox̌optay yandi wuz skam ve hamla carem, x̌e da bar ben ri niv niyeng. Ta dest niv ya šʉpʉn ya δock e δiγ̌ vičvtk x̌e nivi sumba x̌etk ki ceng gom?
X̌e woz yi xayol yower wezg.
Yo da δock yupk x̌etk x̌e suxi  x̌enetk ki ye čamča wuz niv δiγ̌ gom baffa. Ʒengi x̌enetk x̌e da δock polč ri serv x̌etk. Yupki ca δock en ski čekak vitk, yo ya δock ta kut receng (lak lak) x̌e yupki can muloyim čaktet haletki. Yow ca gutʉwe cubas γ̌ena ni da δizi serve ketetk x̌e niyešk x̌e di gafsni ra diyor xemetk.
Ta gutʉwe ya yupk čeketk čeketk x̌e borxir ri vex̌k, woz ta dest ni sudo wuzayen band vitk. Ya bilas δay er suδuyetk ki yemišt albat rox̌pty niv, yo ca x̌u jay en gezdy x̌e da gutuw dest černy ki ta dest i hačkuy nast. Ya δock e wind x̌e ya qar γ̌afč wezdy ki ya šupun maž fand rat. Yo tram cubas rex̌dy ra diyor ki niveṣ̌ tu ne lecerem. Yo rex̌dy x̌e nivi ya šupun suma kert. Ya šʉpʉn ha da batkener x̌u xun γ̌etet tu. ya šʉpʉn ki kum waxt x̌u xun γ̌etetk yandi yupk čilgetk x̌e yowi pitk x̌e merki.

Ya bilas δay ki kum waxt ra diyor γ̌etetk, diyor xalgveri malum vitk ki yem ska rex̌tu, yaštev kux̌t vitk x̌e x̌u jon ev can xulos x̌etk. 

Tuesday, June 30, 2015

Baδmast fil et nočor wingas

Tu ne tu yi wings tu, yo yi ror ra x̌ʉ yoθt taxmʉrg kart x̌e xʉrok suma er niyeṣ̌tay.  Hatum rer yi baj ṭoq fil da draxt bener orom x̌aker wezday. Ya fil wind ki ska draxt ṣ̌olxri yi winags yoθt tay, magam yow yar šar ne kert, ya fil γ̌ate x̌e x̌ati ṣ̌ox ṣ̌ox tra draxt sox̌t. Tumrer ya draxt laktay x̌e ca yoθten ya taxmʉrgišt ra ben pervetay x̌e šikenive.
Ce waxt ki ya wingas pištay x̌e ra x̌ʉ yoθt wezday, tayini kert ki yow taxmʉrgišt ra nast, yow ra ben tayin kert ki yow taxmʉrgišt kʉx̌t ṣ̌ikeng, ya noč̣or wingas γafč xoyim vitay. Ya wingas qar γafč wezday, yow čora ne γ̌atay ki ya baj fil ṣ̌ʉmban cart, ram puzʉve be ne pervetay ki čiz gom.
Tumrer tram dil γ̌irday ki čir ne x̌ʉnen yi yorbar ṣ̌ix̌ reč̣em x̌e yower kʉlčiz x̌anem, yow δastep čiz iloj humʉyed.
Ya noč̣or wingas (kumd ki Arič̣an tu) x̌ʉ yorbar  Tač̣on šix̌ reγ̌day x̌e yowri kʉlčiz x̌at. Yow dilsuz yorbar Tač̣on pʉzʉve be γafč šak vitay. Ya tač̣on zaq sumba kert x̌e x̌ati ki ẓ̌ʉni yi qobil yorbar yowep spocen čiz madad x̌ak bas wizit. Ye wezay yow ṣ̌ix̌ reč̣en. Ya Tač̣on, da Arič̣an en qiti x̌ʉ yorbar kʉmdi ki yi Muket tu, yow šix̌ev reγ̌day.
Ya Mukteṣ̌ be hada x̌at jingal halday, tumrer be ya bu wingas išt dam γ̌atay. Γafč perskizev leman kert, yandi yow yorbar Tač̣on yower kʉlčiz x̌at, ki cereng ya baj fil ya nočor wings taxmʉrgi vi ṣ̌iketk. Oxir er ya Tač̣on ya x̌ʉ dost Mukteri x̌at ki ceng ko sak ya baj fil šayen, saker čiz δast raṣ̌ʉve.
Da qriber yi maks tʉ yoweṣ̌ yem kʉlčiz kiṣ̌en, tumrer yow be dra wezday x̌e x̌ati ki wuzet yem muket en yorbar wuzep be disaven wocem. Ya maks x̌at ki sakep khutan tre liman wocen x̌e yandip ya fil šayen.
Nive ya cʉbʉr veδ tre liman vitay x̌e x̌ʉ tilika et tilwisa ev kert, ki cengep khʉtan wocen x̌e ya fil ep šayen.
Yan ror, ce waxt ki ya fil yʉpk pitener reγ̌day, ya maks dam γ̌iṣ̌ ben reγ̌day x̌e fiγ fiγ ske x̌ak vitay.Ya baj fil qar ʒi yi zʉmʉn er wezday, yow ʒi x̌ʉ kak barsət. Hatumrer ya Tač̣on, kumideṣ̌ ki x̌ʉ galt intizor er tu, ʒe reγ̌day x̌e da fil kak yow ta x̌ʉ droz nʉč̣ken sox̌ buy dix̌t. Ya fil čora ne γ̌atay, yow ya x̌ʉ kak het x̌ak bas ne wezday.

Yow jon yʉpker wezday ki x̌ʉ sar ra dix̌t x̌e x̌ʉ kak het cart, yow romoṣ̌t ki kumγ̌ena ya yʉpk tu. Tumre ret ya Muket ca γetiγ̌ γ̌ena reγ̌day x̌e ṭʉr-ṭʉr ske x̌ak vitay. Ya fil x̌at ki yʉpki albat cemγ̌ena yow ʒi ronḍoy day da γet miyona x̌e γark vitay.
Yan bet kuy merk ki ya fil, ye da γet miyona ʒaq waxt weγ̌nay x̌e mertay.
Yem winger et ya Arič̣an, Tač̣on, Muket woz ya Makse γafč yʉsev kert.

Sebaq: Delimanen woz sumba meṣ̌en yark, ce lupen lup dʉšman muqobila I be oson.

Saturday, April 11, 2015

Šodi ve naṭ

Tu ne tu yi skiδ pʉrʉng kʉzg δay tu, yoweṣ̌ skiδ porot. Yi ror ya δay skiδ pʉrʉng dustan yi diyor γ̌na reγ̌day, yow tre yi jingal miyona taγ̌day. Γafč garm ror tu, ya δay waṣ̌tu ask ʒaq orom x̌ak dustan ya δay di yi draxt bener x̌at bond. Tumrep yir be nest, ya δay x̌at di x̌aten qisa kert.
Γafč wuzak en sebab ya skiδ pʉrʉng kʉzg  yi damer tre yinʉk reγ̌day. Yow yi xilta da x̌ʉ bener likertu, da č̣ak skiδ tu.
Šodi ve naṭ
Šodi ve naṭ
Yow baff tre yinʉk tu, ki tumer er ti yi draxten č̣ak šodi yišt xamday x̌e da δay bener ya xilta deẓ̌ed x̌e ya xilta γ̌aṣ̌ev het kert. Da xilta xušruy woz har rang skiδ išt tu. Ya šodi vey a skiδ deẓ̌d xe dubora ev ta draxt satay.
Ʒaq waxtən cubas ya δay xubar vitay x̌e hayron vitay, tayini kert ki ya xilta γ̌aṣ̌i het woz ya šodi ve yow skiδ ve diyetk xe ta draxt ev, kuyeṣ̌ da sikδ ven ṣ̌itik cart.  Ya skiδ pʉrʉng kʉzg ce pisten niyeṣ̌tay, ṣ̌ox qʉe I kert ta drax γ̌na. Kindak jin ya šodi ve be haya raxt qʉe ra δay γ̌na kert. Hayem vinger ya δay can be ce pisten niyeṣ̌tay.
Tumrer ya δay bu γ̌ar deẓ̌d x̌e ta šodi ve γ̌na yi sivand kert, ya šodi ve ta draxten miwa kot x̌e ra δay γ̌na ev sivand kert. Hayme winger ya δay ce aqlen hayron weγ̌nay.
Ʒaq sumba yi kert x̌e ya δay γ̌at x̌e ca x̌ʉ sarni ya sikiδ xamoved xe ṣ̌oxi yow tra šet dix̌t. Tumrer ya šodi ve be ya skiδ ra ben sivand kert.
Ya čolok skiδ pʉrʉng kʉzg γ̌atay x̌e ya skiδ vi γ̌ort x̌e da x̌ʉ xilta gox̌t x̌e ruwʉn vitay.

Sebaq: Baff sumba I muškil yark iloj. 

Friday, August 15, 2014

Čuwan ve nungišt

Qʉnḍʉwe          Negabon                Mindilaxṣ̌               Ališa            Mayʉnju
Qro piwand       Piwand                  Balani                  Abi J̣̌ʉ           Rez mamad
Šikinda             Šo baig                  Ališa Kakas            Fomamʉr     Mir kičet

Palpaluk           Li Bay                    Almačri                 Yorkanḍi      Lalmi/Teṣ̌ Čuwan

Wednesday, June 18, 2014

Čutal- Khu sevza

Čutal khu sevza
Photo Credit: Dee Jay
X̌ik zik eṣ̌ yemer Čutal x̌anen, yemeṣ̌ te khu wost. Šʉpʉn ništ yem beniγ̌ yawen, čizer ki dem beniγ̌  I treṣ̌p šira kumdeṣ̌  ki toqat rand. Hayem rang Šʉpoδ be tay yow speraiγ̌ I ʒaq digar rang. Šʉpʉn ve hatem čutal sepraiγ̌ noy en tetek x̌etk x̌e ǰ̣ixetk ev, Doγ bayd ev ki  hadan x̌enetk yow ʒi kul hayron jin vitk.